Nguyễn Thị Anh Hoa: tháng 8 2014

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

33 ỨNG HÓA THÂN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (P2/3)

12.     Diệp Y Quán Âm: Là vị Bồ Tát ban phước lành cho nông dân, giúp họ trừ độc dược, bệnh dịch, thiên tai. Ngài hiện thân trang nghiêm, đầu đội bảo quan, trên bảo quan có hóa thân Vô Lượng Thọ Phật. Do hạnh nguyện rộng lớn, ánh sáng trong suốt tỏa khắp thân Ngài. Diệp Y Quán Âm có 4 tay, bên phải 2 tay, 1 tay cầm quả cát tường để trước ngực, một tay bắt ấn, bên trái 2 tay, 1 tay cầm rìu, 1 tay cầm sợi dây, yên tọa trên hoa sen.


         13.     Năng Tĩnh Quán Âm: Là thần thủ hộ trên biển. Ngài là biểu hiện của tướng tĩnh lặng. Phẩm Phổ Môn ghi chép rằng "Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng". Những người trôi dạt trên biển, nếu ra sức niệm Quán Âm thì liền đặng thoát hiểm nguy.