Nguyễn Thị Anh Hoa: tháng 6 2014

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

BÁT PHONG BẤT ĐỘNGTô Đông Pha và Phật Ấn là 2 người bạn rất thân và đều mộ đạo. Hai vị thường đàm đạo thơ phú và luân lý Phật học với nhau. 

Phật Ấn bấy giờ là một thiền sư lỗi lạc và nhà ông ở phía Tây sông Dương Tử. Tô Đông Pha lại là một nhà thơ nổi danh, nhà ông ở bờ Đông cùng con sông Dương Tử ấy.

Một hôm Tô Đông Pha vượt sông sang chùa thầy Phật Ấn, nhưng không gặp ngài. Tô Đông Pha bèn viết lại đôi câu trước khi ra về. Đại ý câu này như sau  : Tô Đông Pha là 1 Phật tử vĩ đại, dù có tám ngọn gió thổi cũng chẳng động tâm.